Dīrghabāhu

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

By Jit Majumdar

Sometimes transliterated as: Dirghabahu, DIrghabAhu, Dirghabaahu


  1. with large or long arms
  2. a son of Dilīpa; a son of Dhŗtarāşţra (M. Bh.); a dānava (Hv. Pur.); an attendant of Śiva (Ś. Pur.).