Adi Sankara puja vidhi gujarati

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

|| આદિશંકરાચાર્યપૂજાવિધિઃ ||[edit]

|| શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદા વિજયંતે||

મઙ્ગલાચરણમ્[edit]

નમો બ્રહ્મણ્ય દેવ્યાય ગોબ્રાહ્મણ હિતાય ચ | જગદ્ધિતાય કૃષ્ણાય ગોવિન્દાય નમો નમઃ ||


ગુરુર્બહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુદેવો મહેશ્વરઃ | ગુરુઃ સાક્ષાત્પરં બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ||


સુમુખશ્ચૈકદન્તશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ | લમ્બોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નરાજો ગણાધિપઃ||


ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો ભાલચન્દ્રો ગજાનનઃ| દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ યઃ પઠેચ્છૃણુયાદપિ||


વિદ્યારમ્બે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા| સત્થામે સઙ્કટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે||


અભીપ્સિતાર્થસિદ્ધ્યર્થં પૂજિતો યઃ સુરૈરપિ| સર્વ વિઘ્નચ્છિદે તસ્મૈ ગણાધિપતયે નમઃ ||


ઘંટાનાદમ્[edit]

આગમાર્ધં તુ દેવાનાં ગમનાર્ધં તુ રક્ષસામ્| દેવતાપૂ જનાર્થાય ઘણાનાદં કરોમ્યહમ્|| (ઇતિ ઘણાનાદં કૃત્વા]


ભૂતોચ્ચાટણમ્[edit]

અપસર્પનુ તે ભૂતા યે ભૂતા ભૂમિસંસ્થિતાઃ| યે ભૂતા વિઘ્નકર્તારઃ તે નશ્શ્યન્તુ શિવાજ્ઞયા||


અપક્રામન્તુ ભૂતાનિ પિશાચાસ્સર્વતો દિશમ્| સર્વેષામવિરોધેન પૂજાકર્મ સમારભે ||


સંકલ્પઃ[edit]

[આચમ્ય] [પ્રાણાનાયમ્ય] [દેશકાલૌ સંકીર્ત્ય] મમોપાત્ત સમસ્ત દુરિતક્ષયદ્વારા શ્રીપરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં અસ્માકં સકુટુંબાનાં ક્ષેમ સ્થૈર્ય વિજય વીર્ય અયુરારોગ્યૈશ્વર્યાભિવૃદ્ધ્યર્થં સર્વારિષ્ટ શાસ્ત્યર્થં સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થં શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થં શ્રીશઙ્કરાચાર્ય ચરણારવિદ્દયોઃ અચંચલ નિષ્કામ નિષ્કપટ ભક્તિ સિદ્ધ્યર્થં યથાશક્તિ ધ્યાનાવાહનાદિ ષોડશૈરુપચારૈઃ શ્રીમચ્છઙ્કરભગવત્પાદ પૂજાં કરિષ્યે ||


કલશાર્ચનમ્[edit]

શ્રીકલશાય નમઃ| દિવ્યગન્ધાન્ ધારયામિ || (કલશં ગન્ધાક્ષત પત્ર પુષ્પૈરભ્યર્ચ્ય) પરિમલદ્રવ્યાણિ નિક્ષિપ્ય કલશં હસ્તેનાચ્છાદ્ય]


ૐ કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુઃ કંઠે રુદ્રઃ સમાશ્રિતઃ| મૂલે તત્ર સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણાઃ સ્મૃતાઃ ||


કુક્ષૌ તુ સાગરાઃ સર્વે સપ્તદ્વીપા વસુન્દરા| ઋગ્વેદો થયજુર્વેદઃ સામવેદોઽહ્યથર્વણઃ||


અઙ્ગૈશ્ચ સહિતાઃ સર્વે કલશામ્બુ સમાશ્રિતાઃ| ગાયત્રી ચાત્ર સાવિત્રી શાન્તિઃ પુષ્ટિકરી તથા||


ગંગે ચ યમુને ચૈવ ગોદાવરિ સરસ્વતિ | નર્મદે સિદ્ધુ કાવેરિ જલેઽસ્મિન્ સન્નિધિં કુરુ||


સર્વે સમુદ્રાઃ સરિતઃ તીર્થાનિ જલદા નદાઃ | આયાન્તુ ગુરુપૂજાર્ધં દુરિતક્ષયકારકાઃ ||


[કલશમુખે પુષ્પાણિ નિક્ષિપ્ય - કલશોદકેન આત્માનં સર્વોપકરણાનિ ચ પ્રોક્ષયેત્]


|| આદૌ નિર્વિઘ્નતા સિદ્ધ્યર્થં શ્રીમહાગણપતિપૂજાં કરિષ્યે ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - ધ્યાયામિ | ધ્યાનં સમર્પયામિ ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - અવાહયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - આસનં કલ્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - પાદારવિદ્દયોઃ પાદ્યં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - હસ્તેષુ અર્ઘ્યં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - મુખારવિન્દે આચમનીયં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - મલાપકર્ષણસ્નાનં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - ફલપંચામૃતસ્નાનં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - શુદ્ધોદકસ્નાનં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ – સ્નાનાનંતરમાચમનીયં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - વસ્ત્રયુગ્મં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - આચમનીયં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - યજ્ઞોપવીતં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - આચમનીયં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - આભરણાનિ સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ – દિવ્યગંધાન્ ધારયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - અક્ષતાન્ સમર્પયામિ |


|| અથ નામ પૂજા ||


ૐ સુમુખાય નમઃ | ૐ એકદન્તાય નમઃ | ૐ કપિલાય નમઃ | ૐ ગજકર્ણકાય નમઃ || ૐ લમ્બોદરાય નમઃ | ૐ વિકટાય નમઃ | ૐ વિઘ્નરાજાય નમઃ | ૐ ગણાધિપાય નમઃ | ૐ ધૂમ્રકેતવે નમઃ | ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ | ૐ ફાલચન્દાય નમઃ | ૐ ગજાનનાય નમઃ ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - નાનાવિધ પરિમલપત્ર પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - ધૂપમાઘ્રાપયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - દીપં દર્શયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - ધૂપદીપાનન્તરં આચમનીયં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - અમૃતનૈવેદ્યં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - તામ્બૂલં સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - દિવ્યમઙ્ગલનીરાજનં દર્શયામિ |


ૐ નમો વ્રાતપતયે નમો ગણપતયે નમઃ પ્રમથપતયે નમસ્તેઽસ્તુ લમ્બોદરાયૈકદંતાય વિઘ્ન વિનાશિને શિવસુતાય શ્રીવરદમૂર્તયે નમો નમઃ ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - મન્ત્રપુષ્પં સમર્પયામિ|


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - પ્રદક્ષિણ નમસ્કારાન્ સમર્પયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - પ્રસન્નાર્ઘ્યં સમર્પયામિ |


વક્રતુણ મહાકાય સૂર્યકોટિસમપ્રભ | નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ||


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - પ્રાર્થયામિ |


શ્રીમહાગણપતયે નમઃ - સમસ્તોપચાર પૂજાઃ સમર્પયામિ |


અનયા પૂજયા શ્રીમહાગણપતિઃ પ્રીયતામ્ ||


ધ્યાનમ્[edit]

કૈલાસાચલમધ્યસ્થં કામિતાભીષ્ટદાયકમ્ | બ્રહ્માદિ પ્રાર્થના પ્રાપ્ત દિવ્યમાનુષવિગ્રહમ્ ||


ભક્તાનુગ્રહધીકાન્ત શાન્ત સ્વાન્ત સમુજ્જ્વલમ્ | સર્વજ્ઞં સંયમીન્દ્રાણાં સાર્વભૌમં જગદ્ગુરુમ્ ||


કિઙ્કરી ભૂતભકૈનઃ પઙ્કજાત વિશોષણમ્ | ધ્યાયામિ શઙ્કરાચાર્યં સર્વલોકૈકશઙ્કરમ્ ||


ચિન્મુદ્રાં દક્ષહસ્તે પ્રણત જનમહાબોધદાત્રીં દધાનમ્ | વામેનમ્રેષ્ટદાન પ્રકટનચતુરં ચિહ્નમપ્યાદધાનમ્ ||


કારુણ્યાપારવાર્ધિં યતિવરવપુષં શઙ્કરં શઙ્કરાંશમ્ | ચન્દ્રાહઙ્કારહુઙ્કૃત્ સ્મિતલસિતમુખં ભાવયામ્યન્તરઙ્ગે ||


અસ્મિન્ બિંબમધ્યે શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિનં ધ્યાયામિ

આવાહનમ્[edit]

સદ્ગુરો શઙ્કરાચાર્ય રૂપાન્તરિતવિગ્રહ | સાક્ષાચ્ચ્છ્રીદક્ષિણામૂર્તે કૃપયાઽઽવાહિતો ભવ || અસ્મિન્ બિંબમધ્યે શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિનં આવાહયામિ ||


આસનમ્[edit]

આર્યામ્બા ગર્ભસમ્ભૂત માતૃવાત્સલ્ય ભાજન | જગદ્ગુરુ દદામ્યેતદ્રત્નસિંહાસનં શુભમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - રત્નસિંહાસનં સમર્પયામિ ||


પાદ્યમ્[edit]

વિદ્ય ધિરાજસત્પૌત્ર વિદ્યાવ્યાસઙ્ગતત્પર | વિશ્વવિખ્યાતવૈદુષ્ય પાદ્યમેતદ્દદામ્યહમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્ય સ્વામિને નમઃ - પાદારવિન્દયોઃ પાદ્યં સમર્પયામિ ||


અર્ઘ્યમ્[edit]

શિવગુર્વન્વયામ્બોધિ શરત્પર્વનિશાકર | શિવાવતાર ભગવન્ ગૃહાણાર્ઘ્યં નમોઽસ્તુતે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્ય સ્વામિને નમઃ - હસ્તયોઃ અર્ઘ્યં સમર્પયામિ ||

આચમનમ્[edit]

દરિદ્ર બ્રાહ્મણીસદ્મ સ્વર્ણામલકવર્ષક | વિસ્માપકસ્વાત્મવૃત્ત દદામ્યાચમનીયકમ્ || શ્રીશઙ્કર ભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - મુખારવિન્દે આચમનીયં સમર્પયામિ ||


મધુપર્કમ્[edit]

જનનીસમનુજ્ઞાત સન્યાસાશ્રમસંગ્રહ | ગન્ધર્વશાપશમન મધુપર્કં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - મધુપર્કં સમર્પયામિ ||

શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - આચમનીયં સમર્પયામિ ||


સ્નાનમ્[edit]

|| અભિષેકઃ || વારાણસીપુરી રમ્યગજ્જા તીરનિષેવક | ગંગાદિતીર્થૈઃ શ્રી રુદ્રમન્ત્રૈસ્ત્વાં સ્નપયામ્યહમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - સ્નાનાજમાચમનીયમાચમનીયં સમર્પયામિ ||


ભાષ્ય ભાગીરથી પાથઃ પવિત્રીકૃત ભૂતલ | ભાષ્ય પ્રવચનાસક્ત વસ્ત્રયુગ્મં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કર ભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - વસ્ત્રયુગ્મં સમર્પયામિ ||


શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - આચમનીયં સમર્પયામિ ||


શ્રીગધ્ધમ્[edit]

સનન્દનાદિ મેધાવિપણ્ડિતચ્છાત્ર સંવૃત | સર્વશાસ્ત્રાર્થનિપુણ ગન્ધાન્ ધારય સાદરમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - દિવ્યગસ્ધાનારયામિ ||


શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - ગન્ધસ્યોપરિ અલઙ્કરણાર્થમ્ અક્ષતાન્ સમર્પયામિ ||


ભસ્મોદ્ધૂલનમ્[edit]

વૃદ્ધવેષ પ્રતિચ્છન્ન વ્યાસસન્દર્શનોત્સુક | ભસ્મોદ્ધૂલિતસર્વાઙ્ગ ભસ્મ દિવ્યં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - ભસ્મોદ્ધૂલનં સમર્પયામિ ||


કુઙ્કુમચૂર્ણં[edit]

વ્યાસદત્ત વરપ્રાપ્ત ષોડશાબ્દાયુરુજ્જ્વલ | કિઙ્કરીભૂતભૂપાલ કુઙ્કુમં તે દદામ્યહમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - કુઙ્કુમચૂર્ણં સમર્પયામિ ||


રુદ્રાક્ષમાલિકા[edit]

શ્રીમન્મણ્ડનમિશ્રાદિ વાદકેળિવિશારદ | દુર્વાદતૂલવાતૂલ ભજ રુદ્રાક્ષમાલિકામ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્ય સ્વામિને નમઃ - રુદ્રાક્ષ માલિકાં સમર્પયામિ ||


બિલ્વપત્રં[edit]

શ્રીમન્મણ્ડનકર્ણોક્ત મહાવાક્યાદિમન્ત્રક | સુરેશ્વરાખ્યા સન્દાયિન્ બિલ્વપત્રં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - બિલ્વપત્રં સમર્પયામિ ||


પુષ્પમાલિકા[edit]

સુરેશ પદ્મચરણ હસ્તામલક તોટકૈઃ | અન્યૈશ્ચ શિષ્યૈઃ સંવીત પુષ્પમાલાં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - પુષ્પમાલિકાં સમર્પયામિ ||


|| અથ પત્રપૂજા ||

ૐ શિવરૂપાય નમઃ - બિલ્વ પત્રં સમર્પયામિ |


ૐ શક્તિરૂપાય નમઃ - કદમ્બપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ વિષ્ણુરૂપાય નમઃ - તુલસીપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ લક્ષ્મીરૂપાય નમઃ - તામરસપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ બ્રહ્મરૂપાય નમઃ - દાડિ મીપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ સરસ્વતી રૂપાય નમઃ - મલ્લિકાપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ ગણપતિ રૂપાય નમઃ - દૂર્વાપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ ષણ્મુખરૂપાય નમઃ - મરુવકપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ શ્રીચક્ર રૂપાય નમઃ - અશોકપત્રં સમર્પયામિ |


ૐ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ રૂપાય નમઃ - નાનાવિધ પત્રાણિ સમર્પયામિ


|| અથ પુષ્પ પૂજા ||

ૐ શિવરૂપાય નમઃ - જાતીપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ શક્તિ રૂપાય નમઃ - કદમ્બપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ વિષ્ણુરૂપાય નમઃ - તુલસી પુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ લક્ષ્મીરૂપાય નમઃ - પદ્મ પુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ બ્રહ્મરૂપાય નમઃ - શ્વેતકમલપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ સરસ્વતીરૂપાય નમઃ - મલ્લિકાપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ ગણપતિરૂપાય નમઃ - કલ્લારપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ ષણ્મુખરૂપાય નમઃ - જપાપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ શ્રીચક્ર રૂપાય નમઃ - અશોકપુષ્પં સમર્પયામિ |


ૐ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ રૂપાય નમઃ - નાનાવિધ પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ||

|| શ્રીશઙ્કરાચાર્યાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ||

ૐ શ્રીમત્કૈલાસનિલયશ જ્કુરાય નમો નમઃ | ૐ બ્રહ્મવિદ્યાઽમ્બિકાક્લિષ્ટવામાજ્ઞાય નમો નમઃ | ૐ બ્રહ્મોપેન્જમહેગ્દાદિ પ્રાર્થિતાય નમો નમઃ | ૐ ભક્તાનુગ્રહથીકાનશાન્તસ્વાન્તાય તે નમઃ | ૐ નાસ્તિકાક્રાન્તવસુધા પાલકાય નમો નમઃ | ૐ કર્મકાણાવનસ્કન્દપ્રેષકાય નમો નમઃ | ૐ લોકાનુગ્રહણોપાત્તનૃદેહાય નમો નમઃ | ૐ કાલટી ક્ષેત્રવાસાદિરસિકાય નમો નમઃ | ૐ પૂર્ણાનદીતીરવાસલોલુપાય નમો નમઃ | ૐ વિદ્યાધિ રાજસદ્વંશપાવનાય નમો નમઃ | ૐ આર્યામ્બિકાગર્ભવાસ નિર્બરાય નમો નમઃ | ૐ શિવગુર્વાપ્તસુકૃતસત્ફલાય નમો નમઃ | ૐ આર્યા શિવગુરુપ્રીતિભાજનાય નમો નમઃ | ૐ ઈશ્વરાખીયવૈશાખપણ્ચુ મીજન્મને નમઃ | ૐ નિજાવતારાનુગુણ શઙ્કરાખ્યા ભૃતે નમઃ | ૐ નામસંખ્યાસમુન્નેય જન્મકાલાય તે નમઃ | ૐ શઙ્કરાખ્યા સુવિખ્યાતમજલાય નમો નમઃ | ૐ પિતૃદત્તાન્વર્ણભૂતનામધેયાય તે નમઃ | ૐ બાલલીલાતોષિ તસ્વમાતૃકાય નમો નમઃ | ૐ પ્રથમાબાભ્યસ્તનાના ભાષાઢ્યાય નમો નમઃ | ૐ દ્વિતીયાખકૃતસ્વીયસચ્ચૂડાકૃતયે નમઃ | ૐ નિજતાત વિયોગાર્ત માત્રાશ્વાસકૃતે નમઃ | ૐ માતૃકારિતસદ્વિપ્રસમ્સ્કારાય નમો નમઃ | ૐ પલાશદણ્ણમૌવ્યાદિભાસુરાય નમો નમઃ | તાય નમો નમઃ | ૐ વિદ્યાગુરુકુલૈકાન્તનિવાસાય નમો નમઃ | ૐ વિદ્યાગ્રહણ નૈપુણ્ય વિસ્માપનકૃતે નમઃ | ૐ અભ્યસ્યવેદવેદાજસન્લોહાય નમો નમઃ | ૐ ભિક્ષાશનાદિ નિયમપાલકાય નમો નમઃ | ૐ વિદ્યાવિનયસમ્પત્તિ વિખ્યાતાય નમો નમઃ | ૐ ભિક્ષામલકસન્ગાતૃસતીશોકહૃતે નમઃ | ૐ સ્વર્ણામલકસદ્વૃષ્ટિકારકાય નમો નમઃ | ૐ ન્યાયસાંખ્યા દિશાસ્ત્રાબ્દિ મથનાય નમો નમઃ | ૐ જૈમિનીયનયાલ્ગોધિકર્ણધારાય તે નમઃ | ૐ પાતજ્ઞુલનયારણ્યપશ્ચાસ્યાય નમો નમઃ | ૐ માતૃશુશ્રૂષણાસક્તમાનસાય નમો નમઃ | ૐ પૂર્ણાસામીપ્ય સન્તુષ્ટમાતૃકાય નમો નમઃ | ૐ કેરલેશકૃતગ્રન પ્રેક્ષકાય નમો નમઃ | ૐ દત્તરાજોપહારાદિનિરાશાય નમો નમઃ | ૐ સ્વાવતારફલપ્રાપ્તિ નિરીક્ષણકૃતે નમઃ | ૐ સન્યાસગ્રહણોપાયચિનકાય નમો નમઃ | ૐ નક્રગ્રહમિષાવાપ્તમાત્રાજ્ઞાય નમો નમઃ | ૐ પ્રૈષોચ્ચારણસંત્યક્તનક્રપીડાય તે નમઃ | ૐ અન્યકાલસ્વસાનિધ્યશમ્મકાય નમો નમઃ | ૐ ગોવિન્દભગવત્પાદાન્વેષકાય નમો નમઃ | ૐ ગોવિન્દશિષ્ય તાપ્રાપ્તિ પ્રશમ્સનકૃતે નમઃ | ૐ આર્ય પાદમુખાવાપ્તબ્રહ્મ વિદ્યાય તે નમઃ | ૐ નર્મદાતટિની તીરસ્તમ્ભકાય નમો નમઃ | ૐ ગુર્વસુજ્ઞાતવિશ્વેશદર્શનાય નમો નમઃ | ૐ વારાણસી વિશ્વનાથક્ષેત્રગાય નમો નમઃ | ૐ ચણાલાકૃતિ વિશ્વેશવાદસંશ્રાવિણે નમઃ | ૐ મનીષાપણ્ચુકસ્તોત્રતાવકાય નમો નમઃ | ૐ સાક્ષાત્કૃતમહાદેવસ્વરૂપાય નમો નમઃ | ૐ ગુરુવિશ્વેશ્વરાજ્ઞપ્ત ભાષ્યગ્રસ્થકૃતે નમઃ | ૐ નાનાભાષ્ય પ્રકરણસ્તોત્રજાતકૃતે નમઃ | ૐ દેવતાગુરુવિપ્રાદિભક્તિ સંધુક્ષિણે નમઃ | ૐ ભાષ્યાદ્યધ્યાપનાસક્તમાનસાય નમો નમઃ | ૐ આનન્ગાદિ શિષ્યા ઘસંવૃતાય નમો નમઃ | ૐ પદ્મપાદાભિધાલાભહૃષ્ટશિષ્યાય તે નમઃ | ૐ આચાર્ય ભક્તિ માહાત્મ્યનિદર્શનકૃતે નમઃ | ૐ વૃદ્દવ્યાસપરામૃષ્ટભાષ્યાર્થાય નમો નમઃ | ૐ વ્યાસપ્રશંસિતાશેષભાષ્યજાતાય તે નમઃ | ૐ તત્તત્પ્રશ્નોત્તરશ્રોતૃવ્યાસપ્રીતિકૃતે નમઃ | ૐ નારાયણાવતારત્વસ્મારકાય નમો નમઃ | ૐ વેદવ્યાસવરપ્રાપ્ત ષોડશાબ્દાયુષે નમઃ | ૐ કુમારિલજયાશમ્સાશમ્સકાય નમો નમઃ | ૐ તુષાગ્નિ સ્થિતભટ્ટોક્તિશ્લાઘકાય નમો નમઃ | ૐ સુબ્રહ્મણ્યાવતારશ્રીભટ્ટનુગ્રાહિણે નમો નમઃ | ૐ મણાનાખ્ય મહાસૂરિવિજયાશમ્સિને નમઃ | ૐ માહિષ્મતીપુરોપાનપાવનાય નમો નમઃ | ૐ શુકસૂચિતતદેહદર્શકાય નમો નમઃ | ૐ વાદભિક્ષાપેક્ષણાદિસ્વાશયોદ્ઘાટિને નમઃ | ૐ વ્યાસજૈમિનિસાનિધ્ય વાવદૂકાય તે નમઃ | ૐ મણનીયપ્રશ્ન જાતોત્તરદાત્રે નમો નમઃ | ૐ મધ્યસ્થ ભારતીવાક્યપ્રમાણાય નમો નમઃ | ૐ માલામાલિન્યનિર્વિણ્ણમણાનાર્ય જિતે નમઃ | ૐ પ્રવૃત્તિ માર્ગપારમ્ય વારકાય નમો નમઃ | ૐ કર્મકાણીય તાત્પર્યોદ્ગારકાય નમો નમઃ | ૐ જ્ઞાનકાણ્ પ્રમાણત્વ સમર્થનકૃતે નમઃ | ૐ યુક્તિ સાહસ્રતો 2 દ્વૈતસાધકાય નમો નમઃ | ૐ જીવબ્રહ્મૈક્ય સિદ્ધાન્ત સંસ્થાપનકૃતે નમઃ | ૐ નિજાપજયનિર્વિજ્ઞમણનેડ્ય પદે નમઃ | ૐ સન્યાસકૃન્મણનાનુ ગ્રાહકાય નમો નમઃ | ૐ મહાવાક્યોપદેશાદિદાયકાય નમો નમઃ | ૐ સુરેશ્વરાભિધાજુષ્ટશિષ્યા નુ ગ્રાહિણે નમઃ | ૐ વનદુર્ગામન્તબદ્દ ભારતીવપુષે નમઃ | ૐ શૃશ્રાદ્રિ ક્ષેત્રસાનિધ્ય પ્રાર્થકાય નમો નમઃ | ૐ શ્રીશારદાદિવ્યમૂર્તિ સ્થાપકાય નમો નમઃ | ૐ શૃશ્રાદ્રિશારદપીઠસંસ્થાપનકૃતે નમઃ | ૐ દ્વાદશાબ્દનિ જાવાસપૂતશૃશ્રાદ્રયે નમઃ | ૐ પ્રત્યહં ભાષ્ય પાઠાદિકાલક્ષેપકૃતે નમઃ | ૐ અન્યકાલસ્મૃતિપ્રાપ્તમાતૃપાર્શ્વા ય તે નમઃ | ૐ માતૃસંસ્કારનિર્વ્યૂઢ પ્રતિજ્ઞાય નમો નમઃ | ૐ પખ્ચુપાદીસમુદ્દારવીતપદ્માઙયે નમઃ | ૐ સ્વવધોદ્યુક્તકાપાલિકોપેક્ષણકૃતે નમઃ | ૐ સ્વશિષ્યમારિતસ્વીયમારકાય નમો નમઃ | ૐ પરકાયપ્રવેશાદિયોગસિદ્ધિમતે નમઃ | ૐ લક્ષ્મીનૃસિંહકરુણાશાન્તદેહાધયે નમઃ | ૐ ગોકર્ણનાથમૂકામ્બાસન્દર્શનકૃતે નમઃ | ૐ મૃતપુત્રોજ્જીવનાદિમહાશ્ચર્યકૃતે નમઃ | ૐ મૂક બાલકસમ્ભાષાદ્યમાનુષકૃતે નમઃ | ૐ હસ્તામલકનામાઢ્ય શિષ્યોપેતાય તે નમઃ | ૐ ચતુર્દિક્ચતુરામ્નાય.પકાય નમો નમઃ | ૐ તોટકાભિધસચ્છિષ્ય સંગ્રહાય નમો નમઃ | ૐ હસ્તતોટક પદ્માંઘિસુરેશારાધ્ય તે નમઃ | ૐ કાશ્મીરગતસર્વજ્ઞપીઠગાય નમો નમઃ | ૐ કેદારાન્તરિકૈલાસપ્રાપ્તિકર્રે નમો નમઃ | ૐ કૈલાસાચલસંવાસિપાર્વતીશાય તે નમઃ | ૐ મજ્જલૌઘલસત્સર્વમજ્ઞલાપતયે નમઃ ||


ધૂપમ્[edit]

સર્વજ્ઞપીઠિકારોહસમુત્સુકિતમાનસ | સર્વજ્ઞમૂર્તે સર્વાત્મન્ ધૂપમાજિઘ્ર સાદરમ્ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - ધૂપમાઘ્રાપયામિ ||


દીપમ્[edit]

સરસ્વતીકૃત પ્રશ્નોત્તરદાન વિચક્ષણ | શૃઙ્ગાદ્રિસ્થાનતત્સંસ્થાકારિન્ દીપં ગૃહાણ ભોઃ || શ્રીશઙ્કર ભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - દીપં દર્શયામિ ||


શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - ધૂપદીપાનન્તરં આચમનીયં સમર્પયામિ ||| શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - આચમનાનન્તરં પરિમલપત્ર પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ||


નૈવેદ્યમ્[edit]

ષણ્મત સ્થાપનાચાર્ય ષડ્દર્શનવિશારદ | ગૃહાણ ષડ્રસોપેતં ભક્ષ્યભોજ્યાદિકં પ્રભો || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ – નૈવેદ્યં સમર્પયામિ ||


સર્વદિક્ ચતુરામ્નાય વ્યવસ્થાપક શઙ્કર | સર્વલોકૈક સમ્પૂજ્ય પાનીયં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ||


શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - મધ્યે મધ્યે અમૃતપાનીયં સમર્પયામિ ||


અમૃતા પિધાનમસિ - ઉત્તરાપોશનં સમર્પયામિ |

શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - હસ્તપ્રક્ષાળનં સમર્પયામિ |

ગણ્ડૂષં સમર્પયામિ | પાદપ્રક્ષાળનં સમર્પયામિ | આચમનીયમાચમ્નીયં સમર્પયામિ | કરોદ્વર્તનં સમર્પયામિ|


સર્વલોકસુવિખ્યાત યશોરાશિનિશાકર | સર્વાત્મ ભૂત સુગુરો તામ્બૂલં પ્રદદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - પૂગીફલ તામ્બૂલં સમર્પયામિ ||


પ્રસ્થાનત્રયીભાષ્ય નિર્માણૈક વિશારદ | અજ્ઞાનતિમિરોત્સારિન્ પશ્ય નીરાજનપ્રભામ્ ||


શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - દિવ્યમઙ્ગલનીરાજનં દર્શયામિ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ – નીરાજનાનંતરં આચમનીયયં સમર્પયામિ | આચમનાનન્તરં પરિમલપત્ર પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ||


મસ્ત્રપુષ્પમ્[edit]

શ્રીવિદ્યાદિમહામન્ત્રમાહાત્મ્યપરિદર્શક | મન્ત્રસારજ્ઞ ભગવન્ મન્ત્રપુષ્પં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - મન્ત્રપુષ્પં સમર્પયામિ ||


પ્રદક્ષિણા[edit]

પ્રદક્ષિણીકૃતાશેષ ભારતાજિર શઙ્કર | પ્રદક્ષિણં કરોમિ ત્વાં પ્રસન્નવદનામ્બુજ || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - અનન્તકોટિ પ્રદક્ષિણ નમસ્કારાન્ સમર્પયામિ ||


પ્રસન્નાર્ઘ્યમ્[edit]

પ્રસન્નહૃદયામ્ભોજ પ્રપન્નાર્તિપ્રભઞ્જન | પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમાહાત્મ્ય પ્રસન્નાર્ઘ્યં દદામિ તે || શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્ય સ્વામિને નમઃ - ઇદમર્ઘ્યમિદમર્ઘ્યમિદમર્ઘ્યમ્ ||


પ્રાર્થના[edit]

અનેક જન્મસમ્પ્રાપ્ત કર્મબન્ધવિદાહિને | આત્મજ્ઞાનપ્રદાનેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ||


જ્ઞાનં દેહિ યશો દેહિ વિવેકં બુદ્દિમેવ ચ | વૈરાગ્યં ચ શિવાં વિદ્યાં નિર્મલાં ભક્તિમન્વહમ્ ||


અદ્વૈતસાર સર્વસ્વ સંગ્રહોત્સુકમાનસ | શિષ્યોપદેશપ્રણયિન્ પ્રાર્થનાં તે સમર્પયે || શ્રીશઙ્કર ભગવત્પાદાચાર્યસ્વામિને નમઃ - પ્રાર્થયામિ ||  

પુનઃ પૂજા – છત્રં આચ્છાદયામિ - ચામરં વીજયામિ - ગીતં શ્રાવયામિ - વાદ્યં ઘોષયામિ – નૃત્તં દર્શયામિ - આન્દોલિકામારોપયામિ - અશ્વમારોપયામિ - ગજમારોપયામિ - રથમારોપયામિ - ધ્વજારોહણં સમર્પયામિ ||


ક્ષમાપ્રાર્થના[edit]

આવાહનં ન જાનામિ ન જાનામિ વિસર્જનમ્ | પુજાવિધિં ન જાનામિ ક્ષમસ્વ ગુરુસત્તમ ||


અન્યથા શરણં નાસ્તિ ત્વમેવ શરણં મમ | તસ્માત્કારુણ્યભાવેન રક્ષ રક્ષ જગદ્ગુરો ||


અપરાધસહસ્રાણિ ક્રિયન્તેઽહર્નિશં મયા | દાસોઽયમિતિ માં મત્વા ક્ષમસ્વ ગુરુપુઙ્ગવ ||


કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત્ | કરોમિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ શ્રીશઙ્કરાયેતિ સમર્પયામિ ||


હૃત્પદ્મકર્ણિકામધ્યં સ્વશિષ્યૈઃ સહ શઙ્કર | પ્રવિશ ત્વં મહાદેવ સર્વલોકૈકનાયક ||


યસ્ય સ્મૃત્યા ચ નામોક્ત્યા તપઃ પૂજા ક્રિયાદિષુ | ન્યૂનં સમ્પૂર્ણતાં યાતિ સદ્યો વન્દે તમચ્યુતમ્ ||


મન્ત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં જગદ્ગુરો | યત્પૂજિતં મયા દેવ પરિપૂર્ણં તદસ્તુ મે ||


અનેન મયા કૃત પૂજયા શ્રીશઙ્કરભગવત્પાદાચાર્યઃ પ્રીયતામ્ ||


મધ્યે મન્ત્ર તપ્ત સ્વર વર્ણ ધ્યાન નિયમ ન્યૂનાતિરિક્ત લો પદોષ પ્રાયશ્ચિત્તાર્થં નામત્રય જપમહં કરિષ્યે ||


ૐ અચ્યુતાય નમઃ ૐ અનન્તાય નમઃ ૐ ગોવિન્દાય નમઃ (એવં ત્રિઃ) ૐ અચ્યુતાનન્ત ગોવિન્દેભ્યો નમો નમઃ ||


પ્રાયશ્ચિત્તાન્ય શેષાણિ તપઃકર્માત્મકાનિ વૈ | યાનિ તેષામશેષાણાં કૃષ્ણાનુસ્મરણં પરમ્ ||


.. શ્રીકૃષ્ણ-કૃષ્ણ-કૃષ્ણ ..


.. ૐ હર ૐ હર ૐ હર ..


.. શ્રીમહાત્રિપુરસુન્દરી ચરણારવિન્દાર્પણમસ્તુ ..


References[edit]