Adi Sankara puja vidhi kannada

From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia

|| ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಪೂಜಾವಿಧಿಃ ||[edit]

|| ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾ ವಿಜಯಂತೇ||

ಮಂಗಲಾಚರಣಂ[edit]

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ್ಯಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ | ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||


ಗುರುರ್ಬಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||


ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ | ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ||


ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ| ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ||


ವಿದ್ಯಾರಂಬೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ| ಸತ್ಥಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಚೈವ ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ||


ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ| ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ||


ಘಂಟಾನಾದಂ[edit]

ಆಗಮಾರ್ಧಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಧಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಂ| ದೇವತಾಪೂ ಜನಾರ್ಥಾಯ ಘಣಾನಾದಂ ಕರೋಮ್ಯಹಂ|| (ಇತಿ ಘಣಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ]


ಭೂತೋಚ್ಚಾಟಣಂ[edit]

ಅಪಸರ್ಪನು ತೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ಭೂಮಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ| ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಃ ತೇ ನಶ್ಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಜ್ಞಯಾ||


ಅಪಕ್ರಾಮಂತು ಭೂತಾನಿ ಪಿಶಾಚಾಸ್ಸರ್ವತೋ ದಿಶಂ| ಸರ್ವೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ ಪೂಜಾಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ||


ಸಂಕಲ್ಪಃ[edit]

[ಆಚಮ್ಯ] [ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ] [ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ] ಮಮೋಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಯುರಾರೋಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿದ್ದಯೋಃ ಅಚಂಚಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿಷ್ಕಪಟ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೈರುಪಚಾರೈಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||


ಕಲಶಾರ್ಚನಂ[edit]

ಶ್ರೀಕಲಶಾಯ ನಮಃ| ದಿವ್ಯಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ || (ಕಲಶಂ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ) ಪರಿಮಲದ್ರವ್ಯಾಣಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಕಲಶಂ ಹಸ್ತೇನಾಚ್ಛಾದ್ಯ]

ಓಂ ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಃ ಸಮಾಶ್ರಿತಃ| ಮೂಲೇ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮಧ್ಯೇ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ||


ಕುಕ್ಷೌ ತು ಸಾಗರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಂದರಾ| ಋಗ್ವೇದೋ ಥಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಽಹ್ಯಥರ್ವಣಃ||


ಅಂಗೈಶ್ಚ ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಾಂಬು ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ| ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾತ್ರ ಸಾವಿತ್ರೀ ಶಾಂತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಕರೀ ತಥಾ||


ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ | ನರ್ಮದೇ ಸಿದ್ಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು||


ಸರ್ವೇ ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ತೀರ್ಥಾನಿ ಜಲದಾ ನದಾಃ | ಆಯಾಂತು ಗುರುಪೂಜಾರ್ಧಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ ||

[ಕಲಶಮುಖೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ - ಕಲಶೋದಕೇನ ಆತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವೋಪಕರಣಾನಿ ಚ ಪ್ರೋಕ್ಷಯೇತ್]

|| ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಧ್ಯಾಯಾಮಿ | ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಅವಾಹಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಆಸನಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಪಾದಾರವಿದ್ದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಹಸ್ತೇಷು ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಮುಖಾರವಿಂದೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಮಲಾಪಕರ್ಷಣಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಫಲಪಂಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ – ಸ್ನಾನಾನಂತರಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ – ದಿವ್ಯಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


|| ಅಥ ನಾಮ ಪೂಜಾ ||

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ || ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಫಾಲಚಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಲಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಅಮೃತನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ದಿವ್ಯಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |


ಓಂ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ವಕ್ರತುಣ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ | ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ||


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ |


ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ - ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |


ಅನಯಾ ಪೂಜಯಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ||


ಧ್ಯಾನಂ[edit]

ಕೈಲಾಸಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಕಾಮಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಂ | ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ದಿವ್ಯಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಂ ||


ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಧೀಕಾಂತ ಶಾಂತ ಸ್ವಾಂತ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲಂ | ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||


ಕಿಂಕರೀ ಭೂತಭಕೈನಃ ಪಂಕಜಾತ ವಿಶೋಷಣಂ | ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಂಕರಂ ||


ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಕ್ಷಹಸ್ತೇ ಪ್ರಣತ ಜನಮಹಾಬೋಧದಾತ್ರೀಂ ದಧಾನಂ | ವಾಮೇನಮ್ರೇಷ್ಟದಾನ ಪ್ರಕಟನಚತುರಂ ಚಿಹ್ನಮಪ್ಯಾದಧಾನಂ ||


ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರ್ಧಿಂ ಯತಿವರವಪುಷಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಂಶಂ | ಚಂದ್ರಾಹಂಕಾರಹುಂಕೃತ್ ಸ್ಮಿತಲಸಿತಮುಖಂ ಭಾವಯಾಮ್ಯಂತರಂಗೇ ||


ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ

ಆವಾಹನಂ[edit]

ಸದ್ಗುರೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರೂಪಾಂತರಿತವಿಗ್ರಹ | ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚ್ಛ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೇ ಕೃಪಯಾಽಽವಾಹಿತೋ ಭವ || ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ||


ಆಸನಂ[edit]

ಆರ್ಯಾಂಬಾ ಗರ್ಭಸಂಭೂತ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾಜನ | ಜಗದ್ಗುರು ದದಾಮ್ಯೇತದ್ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಶುಭಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಪಾದ್ಯಂ[edit]

ವಿದ್ಯ ಧಿರಾಜಸತ್ಪೌತ್ರ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗತತ್ಪರ | ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವೈದುಷ್ಯ ಪಾದ್ಯಮೇತದ್ದದಾಮ್ಯಹಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಪಾದಾರವಿಂದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಅರ್ಘ್ಯಂ[edit]

ಶಿವಗುರ್ವನ್ವಯಾಂಬೋಧಿ ಶರತ್ಪರ್ವನಿಶಾಕರ | ಶಿವಾವತಾರ ಭಗವನ್ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಆಚಮನಂ[edit]

ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಸದ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಾಮಲಕವರ್ಷಕ | ವಿಸ್ಮಾಪಕಸ್ವಾತ್ಮವೃತ್ತ ದದಾಮ್ಯಾಚಮನೀಯಕಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಮುಖಾರವಿಂದೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಮಧುಪರ್ಕಂ[edit]

ಜನನೀಸಮನುಜ್ಞಾತ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಸಂಗ್ರಹ | ಗಂಧರ್ವಶಾಪಶಮನ ಮಧುಪರ್ಕಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಸ್ನಾನಂ[edit]

|| ಅಭಿಷೇಕಃ || ವಾರಾಣಸೀಪುರೀ ರಮ್ಯಗಜ್ಜಾ ತೀರನಿಷೇವಕ | ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥೈಃ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮಂತ್ರೈಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ನಪಯಾಮ್ಯಹಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಸ್ನಾನಾಜಮಾಚಮನೀಯಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗೀರಥೀ ಪಾಥಃ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಭೂತಲ | ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಗಧ್ಧಂ[edit]

ಸನಂದನಾದಿ ಮೇಧಾವಿಪಂಡಿತಚ್ಛಾತ್ರ ಸಂವೃತ | ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಪುಣ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯ ಸಾದರಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ದಿವ್ಯಗಸ್ಧಾನಾರಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಗಂಧಸ್ಯೋಪರಿ ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲನಂ[edit]

ವೃದ್ಧವೇಷ ಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನ ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನೋತ್ಸುಕ | ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗ ಭಸ್ಮ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ[edit]

ವ್ಯಾಸದತ್ತ ವರಪ್ರಾಪ್ತ ಷೋಡಶಾಬ್ದಾಯುರುಜ್ಜ್ವಲ | ಕಿಂಕರೀಭೂತಭೂಪಾಲ ಕುಂಕುಮಂ ತೇ ದದಾಮ್ಯಹಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾ[edit]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾದಿ ವಾದಕೇಳಿವಿಶಾರದ | ದುರ್ವಾದತೂಲವಾತೂಲ ಭಜ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ[edit]

ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಕರ್ಣೋಕ್ತ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಕ | ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಾ ಸಂದಾಯಿನ್ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ[edit]

ಸುರೇಶ ಪದ್ಮಚರಣ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ತೋಟಕೈಃ | ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಂವೀತ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


|| ಅಥ ಪತ್ರಪೂಜಾ ||


ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಕದಂಬಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ - ತುಲಸೀಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯ ನಮಃ - ತಾಮರಸಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ - ದಾಡಿ ಮೀಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಸರಸ್ವತೀ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಮಲ್ಲಿಕಾಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಗಣಪತಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ದೂರ್ವಾಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಷಣ್ಮುಖರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಮರುವಕಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಅಶೋಕಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ನಾನಾವಿಧ ಪತ್ರಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ


|| ಅಥ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ ||

ಓಂ ಶಿವರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಜಾತೀಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಕದಂಬಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ - ತುಲಸೀ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಪದ್ಮ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಶ್ವೇತಕಮಲಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಸರಸ್ವತೀರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಮಲ್ಲಿಕಾಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಗಣಪತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಕಲ್ಲಾರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಷಣ್ಮುಖರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಜಪಾಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ಅಶೋಕಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಓಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ - ನಾನಾವಿಧ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


|| ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ||


ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಶ ಜ್ಕುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಽಮ್ಬಿಕಾಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಮಾಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ಜಮಹೇಗ್ದಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಥೀಕಾನಶಾಂತಸ್ವಾಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಾಸ್ತಿಕಾಕ್ರಾಂತವಸುಧಾ ಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಣಾವನಸ್ಕಂದಪ್ರೇಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಣೋಪಾತ್ತನೃದೇಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಲಟೀ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾದಿರಸಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನದೀತೀರವಾಸಲೋಲುಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಿ ರಾಜಸದ್ವಂಶಪಾವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಆರ್ಯಾಂಬಿಕಾಗರ್ಭವಾಸ ನಿರ್ಬರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಗುರ್ವಾಪ್ತಸುಕೃತಸತ್ಫಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಆರ್ಯಾ ಶಿವಗುರುಪ್ರೀತಿಭಾಜನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಈಶ್ವರಾಖೀಯವೈಶಾಖಪಣ್ಚು ಮೀಜನ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಜಾವತಾರಾನುಗುಣ ಶಂಕರಾಖ್ಯಾ ಭೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಾಮಸಂಖ್ಯಾಸಮುನ್ನೇಯ ಜನ್ಮಕಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶಂಕರಾಖ್ಯಾ ಸುವಿಖ್ಯಾತಮಜಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿತೃದತ್ತಾನ್ವರ್ಣಭೂತನಾಮಧೇಯಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಬಾಲಲೀಲಾತೋಷಿ ತಸ್ವಮಾತೃಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಬಾಭ್ಯಸ್ತನಾನಾ ಭಾಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ದ್ವಿತೀಯಾಖಕೃತಸ್ವೀಯಸಚ್ಚೂಡಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಜತಾತ ವಿಯೋಗಾರ್ತ ಮಾತ್ರಾಶ್ವಾಸಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾತೃಕಾರಿತಸದ್ವಿಪ್ರಸಮ್ಸ್ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪಲಾಶದಣ್ಣಮೌವ್ಯಾದಿಭಾಸುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗುರುಕುಲೈಕಾಂತನಿವಾಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಣ ನೈಪುಣ್ಯ ವಿಸ್ಮಾಪನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅಭ್ಯಸ್ಯವೇದವೇದಾಜಸನ್ಲೋಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಶನಾದಿ ನಿಯಮಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪತ್ತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಮಲಕಸನ್ಗಾತೃಸತೀಶೋಕಹೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಾಮಲಕಸದ್ವೃಷ್ಟಿಕಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ನ್ಯಾಯಸಾಂಖ್ಯಾ ದಿಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ದಿ ಮಥನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಜೈಮಿನೀಯನಯಾಲ್ಗೊಧಿಕರ್ಣಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಾತಜ್ಞುಲನಯಾರಣ್ಯಪಶ್ಚಾಸ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾತೃಶುಶ್ರೂಷಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟಮಾತೃಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕೇರಲೇಶಕೃತಗ್ರನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ದತ್ತರಾಜೋಪಹಾರಾದಿನಿರಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಾವತಾರಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣೋಪಾಯಚಿನಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ನಕ್ರಗ್ರಹಮಿಷಾವಾಪ್ತಮಾತ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರೈಷೋಚ್ಚಾರಣಸಂತ್ಯಕ್ತನಕ್ರಪೀಡಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನ್ಯಕಾಲಸ್ವಸಾನಿಧ್ಯಶಮ್ಮಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪಾದಾನ್ವೇಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋವಿಂದಶಿಷ್ಯ ತಾಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಶಮ್ಸನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆರ್ಯ ಪಾದಮುಖಾವಾಪ್ತಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನರ್ಮದಾತಟಿನೀ ತೀರಸ್ತಂಭಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಗುರ್ವಸುಜ್ಞಾತವಿಶ್ವೇಶದರ್ಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಾರಾಣಸೀ ವಿಶ್ವನಾಥಕ್ಷೇತ್ರಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಚಣಾಲಾಕೃತಿ ವಿಶ್ವೇಶವಾದಸಂಶ್ರಾವಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮನೀಷಾಪಣ್ಚುಕಸ್ತೋತ್ರತಾವಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಮಹಾದೇವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಗುರುವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಜ್ಞಪ್ತ ಭಾಷ್ಯಗ್ರಸ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಾನಾಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕರಣಸ್ತೋತ್ರಜಾತಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವತಾಗುರುವಿಪ್ರಾದಿಭಕ್ತಿ ಸಂಧುಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭಾಷ್ಯಾದ್ಯಧ್ಯಾಪನಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಆನನ್ಗಾದಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಘಸಂವೃತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾಭಿಧಾಲಾಭಹೃಷ್ಟಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯನಿದರ್ಶನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ವೃದ್ದವ್ಯಾಸಪರಾಮೃಷ್ಟಭಾಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವ್ಯಾಸಪ್ರಶಂಸಿತಾಶೇಷಭಾಷ್ಯಜಾತಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ತತ್ತತ್ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಶ್ರೋತೃವ್ಯಾಸಪ್ರೀತಿಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಾರಾಯಣಾವತಾರತ್ವಸ್ಮಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸವರಪ್ರಾಪ್ತ ಷೋಡಶಾಬ್ದಾಯುಷೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕುಮಾರಿಲಜಯಾಶಮ್ಸಾಶಮ್ಸಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ತುಷಾಗ್ನಿ ಸ್ಥಿತಭಟ್ಟೋಕ್ತಿಶ್ಲಾಘಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾವತಾರಶ್ರೀಭಟ್ಟನುಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಮಣಾನಾಖ್ಯ ಮಹಾಸೂರಿವಿಜಯಾಶಮ್ಸಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಹಿಷ್ಮತೀಪುರೋಪಾನಪಾವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಶುಕಸೂಚಿತತದೇಹದರ್ಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ವಾದಭಿಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಣಾದಿಸ್ವಾಶಯೋದ್ಘಾಟಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವ್ಯಾಸಜೈಮಿನಿಸಾನಿಧ್ಯ ವಾವದೂಕಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಣನೀಯಪ್ರಶ್ನ ಜಾತೋತ್ತರದಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭಾರತೀವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಣಾನಾರ್ಯ ಜಿತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಪಾರಮ್ಯ ವಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಣೀಯ ತಾತ್ಪರ್ಯೋದ್ಗಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಜ್ಞಾನಕಾಣ್ ಪ್ರಮಾಣತ್ವ ಸಮರ್ಥನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಯುಕ್ತಿ ಸಾಹಸ್ರತೋ 2 ದ್ವೈತಸಾಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಸ್ಥಾಪನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಜಾಪಜಯನಿರ್ವಿಜ್ಞಮಣನೇಡ್ಯ ಪದೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಕೃನ್ಮಣನಾನು ಗ್ರಾಹಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಭಿಧಾಜುಷ್ಟಶಿಷ್ಯಾ ನು ಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಮಂತಬದ್ದ ಭಾರತೀವಪುಷೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶೃಶ್ರಾದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸಾನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಶೃಶ್ರಾದ್ರಿಶಾರದಪೀಠಸಂಸ್ಥಾಪನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದನಿ ಜಾವಾಸಪೂತಶೃಶ್ರಾದ್ರಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಾಷ್ಯ ಪಾಠಾದಿಕಾಲಕ್ಷೇಪಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನ್ಯಕಾಲಸ್ಮೃತಿಪ್ರಾಪ್ತಮಾತೃಪಾರ್ಶ್ವಾ ಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾತೃಸಂಸ್ಕಾರನಿರ್ವ್ಯೂಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪಖ್ಚುಪಾದೀಸಮುದ್ದಾರವೀತಪದ್ಮಾಙಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವವಧೋದ್ಯುಕ್ತಕಾಪಾಲಿಕೋಪೇಕ್ಷಣಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಮಾರಿತಸ್ವೀಯಮಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಮತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಕರುಣಾಶಾಂತದೇಹಾಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಕರ್ಣನಾಥಮೂಕಾಂಬಾಸಂದರ್ಶನಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮೃತಪುತ್ರೋಜ್ಜೀವನಾದಿಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮೂಕ ಬಾಲಕಸಂಭಾಷಾದ್ಯಮಾನುಷಕೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕನಾಮಾಢ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋಪೇತಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯ.ಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ತೋಟಕಾಭಿಧಸಚ್ಛಿಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಹಸ್ತತೋಟಕ ಪದ್ಮಾಂಘಿಸುರೇಶಾರಾಧ್ಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರಗತಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕೇದಾರಾಂತರಿಕೈಲಾಸಪ್ರಾಪ್ತಿಕರ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ | ಓಂ ಕೈಲಾಸಾಚಲಸಂವಾಸಿಪಾರ್ವತೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಜ್ಜಲೌಘಲಸತ್ಸರ್ವಮಜ್ಞಲಾಪತಯೇ ನಮಃ ||


ಧೂಪಂ[edit]

ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಿಕಾರೋಹಸಮುತ್ಸುಕಿತಮಾನಸ | ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ಧೂಪಮಾಜಿಘ್ರ ಸಾದರಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ||


ದೀಪಂ[edit]

ಸರಸ್ವತೀಕೃತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಾನ ವಿಚಕ್ಷಣ | ಶೃಂಗಾದ್ರಿಸ್ಥಾನತತ್ಸಂಸ್ಥಾಕಾರಿನ್ ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಭೋಃ || ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ||


ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಆಚಮನಾನಂತರಂ ಪರಿಮಲಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ನೈವೇದ್ಯಂ[edit]

ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಷಡ್ದರ್ಶನವಿಶಾರದ | ಗೃಹಾಣ ಷಡ್ರಸೋಪೇತಂ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಕಂ ಪ್ರಭೋ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ – ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಸರ್ವದಿಕ್ ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಂಕರ | ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪಾನೀಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಅಮೃತಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಅಮೃತಾ ಪಿಧಾನಮಸಿ - ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಗಂಡೂಷಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ಆಚಮನೀಯಮಾಚಮ್ನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ಕರೋದ್ವರ್ತನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ|


ಸರ್ವಲೋಕಸುವಿಖ್ಯಾತ ಯಶೋರಾಶಿನಿಶಾಕರ | ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭೂತ ಸುಗುರೋ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಪೂಗೀಫಲ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯೀಭಾಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣೈಕ ವಿಶಾರದ | ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರೋತ್ಸಾರಿನ್ ಪಶ್ಯ ನೀರಾಜನಪ್ರಭಾಂ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ದಿವ್ಯಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ – ನೀರಾಜನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ | ಆಚಮನಾನಂತರಂ ಪರಿಮಲಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಮಸ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ[edit]

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾದಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಪರಿದರ್ಶಕ | ಮಂತ್ರಸಾರಜ್ಞ ಭಗವನ್ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ[edit]

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತಾಶೇಷ ಭಾರತಾಜಿರ ಶಂಕರ | ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಬುಜ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಅನಂತಕೋಟಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ[edit]

ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಂಭೋಜ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನ | ಪ್ರಕೃಷ್ಟಜ್ಞಾನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಇದಮರ್ಘ್ಯಮಿದಮರ್ಘ್ಯಮಿದಮರ್ಘ್ಯಂ ||


ಪ್ರಾರ್ಥನಾ[edit]

ಅನೇಕ ಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾಹಿನೇ | ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ||


ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ವಿವೇಕಂ ಬುದ್ದಿಮೇವ ಚ | ವೈರಾಗ್ಯಂ ಚ ಶಿವಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಲಾಂ ಭಕ್ತಿಮನ್ವಹಂ ||


ಅದ್ವೈತಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹೋತ್ಸುಕಮಾನಸ | ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶಪ್ರಣಯಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ತೇ ಸಮರ್ಪಯೇ || ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ - ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ||  

ಪುನಃ ಪೂಜಾ – ಛತ್ರಂ ಆಚ್ಛಾದಯಾಮಿ - ಚಾಮರಂ ವೀಜಯಾಮಿ - ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ - ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ – ನೃತ್ತಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ - ಆಂದೋಲಿಕಾಮಾರೋಪಯಾಮಿ - ಅಶ್ವಮಾರೋಪಯಾಮಿ - ಗಜಮಾರೋಪಯಾಮಿ - ರಥಮಾರೋಪಯಾಮಿ - ಧ್ವಜಾರೋಹಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ[edit]

ಆವಾಹನಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ನ ಜಾನಾಮಿ ವಿಸರ್ಜನಂ | ಪುಜಾವಿಧಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಸತ್ತಮ ||


ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ | ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜಗದ್ಗುರೋ ||


ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ | ದಾಸೋಽಯಮಿತಿ ಮಾಂ ಮತ್ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಗುರುಪುಂಗವ ||


ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ | ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||


ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯಂ ಸ್ವಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ಶಂಕರ | ಪ್ರವಿಶ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕ ||


ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು | ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ||


ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಜಗದ್ಗುರೋ | ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ||


ಅನೇನ ಮಯಾ ಕೃತ ಪೂಜಯಾ ಶ್ರೀಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ||


ಮಧ್ಯೇ ಮಂತ್ರ ತಪ್ತ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಧ್ಯಾನ ನಿಯಮ ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತ ಲೋ ಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ನಾಮತ್ರಯ ಜಪಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||


ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಏವಂ ತ್ರಿಃ) ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ||


ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ಯ ಶೇಷಾಣಿ ತಪಃಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ | ಯಾನಿ ತೇಷಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಕೃಷ್ಣಾನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ ||


.. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಕೃಷ್ಣ-ಕೃಷ್ಣ ..


.. ಓಂ ಹರ ಓಂ ಹರ ಓಂ ಹರ ..


.. ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ..


References[edit]